Serología

Marcadores Tumorales

Autobio® EIA CEA
Autobio® EIA AFP
Autobio® EIA hCG
Autobio® EIA Toxoplasmosis IgG
Inmukit™ EIA Fracción Libre β-hCG
Inmukit™ EIA CA 15-3
Inmukit™ EIA CA 19-9
Inmukit™ EIA CA 125
Inmukit™ EIA EBV-VCA IgG (Epstein Barr)
Inmukit™ EIA PSA Libre
Inmukit™ EIA PSA Total

Marcadores Esteroideos

Inmukit™ EIA Testosterona Total
Inmukit™ EIA Testosterona Libre
Autobio® EIA hCG
Inmukit™ EIA Cortisol
Inmukit™ EIA Fracción Libre β-hCG
Inmukit™ EIA 17OH Progesterona
Inmukit™ EIA DHEA-S
Inmukit™ EIA Estradiol (E2)
Inmukit™ EIA Estriol Libre
Inmukit™ EIA Progesterona (P4)

Marcadores alérgicos

Inmukit™ EIA Anti-TG (Anticuerpos Antitiroglobulina)
Inmukit™ EIA Anti-TPO Inmukit™ (Anticuerpos Antimicrosomales)
Inmukit™ EIA ANA Screen IgG (Anticuerpos Antinucleares)
Inmukit™ EIA Androstenediona

Fertilidad

Inmukit™ EIA LH
Inmukit™ EIA FSH
Inmukit™ EIA Prolactina (PRL)

Diabetes

Inmukit™ EIA Insulina (INS)
Inmukit™ EIA Péptido C

Marcadores de Anemia & Crecimiento

Inmukit™ EIA Vitamina B12
Inmukit™ EIA Ferritina
Marcadores de Crecimiento
Inmukit™ EIA HGH

Panel de Tiroides

Autobio® EIA T3 Total
Autobio® EIA T4 Total
Autobio® EIA TSH
Autobio® EIA T3 Libre (f-T3)
Autobio® EIA T4 Libre (f-T4)

Enfermedades infecciosas

Autobio® EIA Anti-HAV-IgM
Autobio® EIA HBsAg (Ant. de Superficie)
Autobio® EIA Anti-HBc (Anticore HB)
Autobio® EIA Anti-HCV (Hepatitis C)
Autobio® EIA Anti-HTLV I & II
Inmukit™ EIA EBV-VCA IgM (Epstein Barr)
Inmukit™ EIA EBV-VCA IgG (Epstein Barr)
Inmukit™ EIA H. Pylori IgG

Perfil Torch

Autobio® EIA Citomegalovirus IgM - IgG
Autobio® EIA Toxoplasmosis IgG- IgM